10 mei 2008

M.b.t. legitimatieplicht t.b.v. preventie en opsporing van 419 fraude.

Bovenregionaal project Apollo
De noeste arbeid van de medewerkers aan bovenregionaal project Apollo heeft al veel positieve en, internationaal gezien, unieke resultaten opgeleverd, niet alleen in de zin van aantallen opgeloste zaken, aanhoudingen en veroordelingen maar ook in de zin van structureel onderzoek naar een decennia lang en recent sneller groeiend probleem. Nigeriaanse 419 Advance Fee Fraude.

De kapstok ‘misbruik van money transfers’
Wij lezen de aanbevelingen van politie en justitie zonder te focussen op de kapstok “money transfers” en “identiteitsfraude” waar het probleem “grens overschrijdende criminele netwerken” ons inziens aan is opgehangen. Gezien de omvang van het onderliggende probleem hopen wij dat de overheid nu de wijsheid heeft om hieraan structureel aandacht te geven, met of zonder “misbruik van money transfers” als kapstok.

Flexibele en groeiende grensoverschrijdende criminele organisaties
De misdaadbendes passen zich sneller aan dan de overheid de regelgeving of het bedrijfsleven de beveiliging kan aanpassen. En het aantal deelnemers groeit sterk o.a. door de stroom “economisch vluchtelingen” vanuit West Afrika en Oost Europa, maar ook doordat West Europa een Mekka is voor financieel fraudeurs.

Verborgen identiteit
Nu al gebruiken deze criminele netwerken een variatie aan technologieën die hun identiteit verbergt, ook al zouden de aanbevelingen uit het rapport per vandaag optimaal zijn ingevoerd.
-Ja, het zal een preventieve werking hebben op toetredende criminelen maar de totale stroom aan toetreders zal het effect teniet doen (lijken).
-Nee, het zal de huidige deelnemers, en dat zijn er duizenden in Nederland en tienduizenden in Europa, niet frustreren. Ze zijn er immers in andere landen al op aangepast en daar hebben gelijke maatregelen geen invloed gehad op de resultaten van deze criminele netwerken.

Het paard achter de wagen te spannen, beter iets dan niets?
De overheid erkent (in eerdere rapportages) deze criminele ontwikkelingen niet (tijdig) te hebben herkend en heeft onvoldoende mogelijkheden om de problemen bij de wortel aan te pakken. Vooralsnog ziet ze geen andere/betere keus dan eerst maar het paard achter de wagen te spannen. En de identiteit van ALLE gebruikers van publieke diensten en openbare voorzieningen te willen kennen, voor als er zich een criminele handeling heeft voorgedaan. Het inzetten van het “identiteit instrument” is wellicht beter dan niets.
(Onverlet een aantal andere redenen om de identiteit van alle deelnemers aan de maatschappij op elk moment te willen kennen.)

De ervaring leert “Bij de wortel aanpakken”.
Preventie en media campagnes om het publiek te waarschuwen hebben in vergelijkbare situaties niet geleid tot afname van, de schade, het aantal slachtoffers en deze criminele netwerken. De wortel van het probleem wordt daarmee niet aangepakt.
Ervaring leert dat de enige manier om deze criminele organisaties tot staan te brengen is de deelnemers in persoon op hun crimineel handelen aan te spreken en/of uit de anonimiteit te halen. Dat vergt investeringen in (gecentraliseerd) onderzoek, mankracht, faciliteiten en grensoverschrijdende samenwerking.

Gecentraliseerde aanpak van grensoverschrijdende criminele netwerken
Ultrascan streeft sinds 1996 naar een gecentraliseerde aanpak van deze typen grensoverschrijdende criminele netwerken. In 69 landen volgen wij de ontwikkelingen op dit gebied met een kritische blik en daar waar mogelijk trachten wij positief resultaat te bevorderen.

Profielen van Money Transfer klanten en blacklisting
Onderzoek naar frauduleuze moneytransfers heeft ons uitzonderlijk inzicht gegeven in de complexe profielen van de criminele gebruikers. Het is onze mening dat internationaal blacklisten van ongewenste klanten een minimum eis is die aan een money transfer agentschap kan worden gesteld.